1april-grap

Ah, de plaatselijke 1april grap! (17.04.2015)

Het is woensdag 1 april. De gelegenheid voor grappenmakers om 1april grapanderen in de maling te nemen. Op 1. April wordt in de plaatselijke maandkrant D’r Klabatter trots vermeld: 1april grap

Nog voor het indienen van de aanvullende gronden door de bezwaarvoerders op 22.april 2015 wordt op 17. April de schietboom in gebruik genomen. Zoals te verwachten is er van daadwerkelijke overlast sprake. Indicatieve metingen laten zien dat zelf bij wind in richting van de schietpaal sprake is van schietgeluiden die over de vergunde waarden liggen. Het is letterlijk niet te overhoren dat de gemeente met de uitspraak van de rechtbank in 2013 onvolledig heeft rekening gehouden. De derde keer stoelt haar belangenafweging op een onjuist akoestisch rapport. De bezwaren van de bewoners worden in de belangenafweging gewoon met de oud bekende argumenten genegeerd:
“Onder de huidige wetgeving is in het Activiteitenbesluit bepaald dat bij 1april grap traditioneel schieten niet meer getoetst hoeft te worden aan de wettelijke geluidnormen. Dat betekent dat de milieuwetgeving schutterijen er niet langer toe dwingt om de schietactiviteiten te verplaatsen uit de dorpskernen. Dit vormt een belangrijke aanwijzing voor de veronderstelling dat een geringe overschrijding van de maximale geluidsbelasting niet automatisch tot gevolg hoeft te hebben dat de vergunning moet worden geweigerd. In de voorliggende situatie blijkt uit akoestisch onderzoek dat bij gebruik van een omkasting geen overschrijdingen zullen plaatsvinden.”

Akoestisch onderzoek W&B 2014 …. lees hier verder!

Akoestisch onderzoek W&B 2014

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *