Besluiteloosheid

Besluiteloosheid vraagt om zienswijze (10.10.2014)

In de afwijzingsbrief van het college Eijsden-Margraten op de door bezwaarvoeders ingediende handhaving, wordt aangegeven dat het college voornemens is om hierover een besluit te nemen. Besluiteloosheid vraagt om zienswijzeVooraf wil het college de bezwaarvoerders nog de mogelijkheid geven om een zienswijze op dit voornemen in te dienen.“De zienswijze zullen in het uiteindelijk besluit meegenomen worden”, aldus het college.
De bezwaarvoerders vragen zich waarop hun zienswijze op het voornemen van het college, van het handhavend optreden af te zien, inhoudelijk gebaseerd zou moeten zijn? Dat nu weer opeens “sprake is van een concreet zicht op legalisatie’’ is in het verleden door gemeente en schutterij al vaker beweerd, aldus de bezwaarvoerders. Besluiteloosheid vraagt om zienswijze
Achteraf bleek volgens expertises van de bezwaarvoerders en het oordeel van de rechtbank, de motivering van het college tot ingebruikneming van de schietboom met kogelvanger niet te deugen.
Besluiteloosheid overkomt wel eens iedereen. Dat is meestal het gevolg het ontbreken van visie.

Onderwerp: Zienswijze ten aanzien van handhavend optreden i.z. Schietboom An Mhaerboam te Mheer
(Lees verder...)

Geachte,
Op 24 juni 2014 heeft u een verzoek tot handhaving ingediend namens uw cliënten. Dit naar aanleiding van de uitspraak van 20 februari 2014 ten aanzien van het beroep tegen de besluitvorming van het college inzake de omgevingsvergunning voor de schietboom An Mhaereboom te Mheer met daarin het verzoek om handhavend op te treden. Het collegeis daarom voornemens om hierover een besluit te nemen waar u als aanvrager de mogelijkheid krijgt om een zienswijze op in te dienen. Hierover berichten wij u als volgt.
Verzoek tot handhaving
In uw verzoek tot handhaving wordt verzocht om handhavend op te treden ten aanzien van het oprichten van een schietboom met kogelvanger zonder omgevingsvergunning. Tevens wordt er verzocht om handhavend op te treden ten aanzien van de aangebrachte voorzieningen ten behoeve van deze schietboom met kogelvanger zoals het plaatsen van een hekwerk, het aanbrengen van beplanting en het realiseren van een toegangsweg. In deze reactie zal hier puntsgewijs op worden ingegaan.
1. Schietboom met kogelvanger
Op 22 september 2014 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend door Schutterij Sint Sebastian us te Mheer ten behoeve van het oprichten van een schietboom met kogelvanger. De aanvraag is op 1 oktober 2014 gepubliceerd.
Afwijzen
Op grond van vaste jurisprudentie van de afdeling mag het college afzien van handhavend optreden als er sprake is van een concreet zicht op legalisatie. Het gaat er in deze om dat legalisatie voldoende zeker is. Bij bouwen zonder vergunning is dat het geval indien blijkt dat een vergunning kan worden verleend. Op 22 september 2014 is een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend met betrekking tot het oprichten van een schietboom met kogelvanger.
Op 17 april2014 heeft ingenieursbureau Witteveen en Bos een akoestisch onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de gronden in acht genomen die de rechtbank in haar uitspraak van 20 februari 2014 heeft aangedragen. Mede gelet op het feit dat er een nieuw akoestisch onderzoek ten grondslag ligt en het feit dat er een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend is het college voornemens om het verzoek tot handhaving af te wijzen .
2. Voorzieningen t.b.v. de schietboom
Op 4 april 2013 is een omgevingsvergunning verleend voor het legaliseren van een hekwerk rondom de schietboom met kogelvanger op het perceel kadastraal bekend gemeente Eijsden-Margraten, sectie T, nr 571 en 573, plaatselijk bekend An Mhaerebaom/Burg.Beckersweg te Mheer. Het bouwwerk is gelegaliseerd middels de omgevingsvergunning van 4 april 2013. Er is geen sprake meer van een illegale situatie.
Met betrekking tot het aanleggen van de groenvoorziening kan gesteld worden dat er geen verbodsbepalingen zijn opgenomen ten behoeve van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’. Volledigheidshalve willen wij opmerken dat de erfafscheiding rondom het perceel bestaat uit houten palen en prikkeldraad en is niet hoger dan 1,00m. Hiermee wordt voldaan aan artikel 6.2.8 en is de omheining en groenvoorziening niet in strijd met het bestemmingsplan. Met betrekking tot het aanleggen van een toegangsweg is op grond van het bestemmingsplan BMR 2013 geen vergunningplicht inzake aanleg. De toegangsweg is dan ook niet strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan.
Afwijzen
Gelet op het feit dat er geen sprake is van overtredingen ten aanzien de voorzieningen zoals aangebracht ten behoeve van de schietboom met kogelvanger is het college voornemens om het verzoek tot handhaving af te wijzen.
Zienswijze
Op basis van artikel 4.7 Algemene wet bestuursrecht stellen wij u in de gelegenheid om eventuele zienswijze ten aanzien van het voorgenomen besluit binnen twee weken na verzenddatum van deze brief kenbaar te maken. De zienswijze zullen in het uiteindelijk besluit meegenomen worden.
Nadere informatie
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog vragen hebben over de inhoud van deze brief dan kunt u contact opnemen met de in de voettekst vermelde medewerker onder het algemeen nummer: 043-4588488.
Hoogachtend,
Burgemeester van Eijsden-Margraten,
Namens deze,
(hier informatie sluiten)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *