buiten schieten

Quo vadis ‘buiten schieten’? (01.05.2016)

In het kort: Inrichtingen voor ‘buiten schieten’ waar met vuurwapens wordt geschoten voor sportief en recreatief gebruik zijn niet langer aangewezen als categorieën vergunning plichtige inrichtingen. Alle schietactiviteiten in de buitenlucht vallen vanaf 2016 onder het Activiteitenbesluit. Buiten schieten Wel moet altijd een akoestisch rapport worden ingediend met een berekening van de jaargemiddelde geluidsemissie. Het jaargemiddelde (Bs,dan) mag maximaal 50 dB(A) bedragen.
Voorts krijgt het bevoegd gezag de mogelijkheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften voor geluidshinder door ‘buiten schieten’op de gevel van gevoelige gebouwen en bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein.
Wat betekent dit voor het Oud Limburgs Schieten, Brabants Schieten of Gelders Schieten en bewoners die tot heden geluidshinder door de buks en kogelvanger ondervinden….
(Lees verder...)

– Gelijk maar toch anders –

Het verzoek om een voorlopige voorziening tegen de verlening van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schietboom met kogelvanger op het perceel An Mhaerebaom/Burg.Beckersweg te Mheer is behandeld op de rechtszitting van 26 juni 2015. Met de uitspraak van de voorzieningenrechter van 10 juli 2015 wordt het verzoek om voorlopige voorziening afgewezen. Negen maanden later, op 22.03.2016, vindt de zitting over het beroep in de rechtbank te Hertogenbosch plaats.

Op deze zitting is aandacht besteed aan een wijziging van de regelgeving in het Activiteitenbesluit geluid van buitenschietbanen. Met de reparatie van artikel 3.160 krijgt het bevoegd gezag ook voor civiele buitenschietbanen Buiten schietende mogelijkheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften: “Een buitenschietbaan voldoet ten behoeve van het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het tot een aanvaardbaar niveau beperken van geluidhinder aan de norm van ten hoogste 50 dB Bs,dan op de gevel van gevoelige gebouwen en bij gevoelige terreinen op de grens van het terrein.”
Inrichtingen voor ‘buiten schieten’ waar met vuurwapens wordt geschoten voor sportief en recreatief gebruik zijn niet langer aangewezen als categorieën vergunning plichtige inrichtingen als bedoeld in artikel 2.1, tweede lid, van het Bor. Als gevolg daarvan geldt op grond van artikel 8.40 Wet milieubeheer (Wm) het Abm voor de inrichting van een buitenschietbaan:

 • Een buitenschietbaan is volgens het besluit een schietbaan of een combinatie van schietbanen in de buitenlucht of in een gebouw of deel van een gebouw zonder een gesloten afdekking. (infoMil)
 • Traditioneel (Limburgs) Schieten (LTS) is het schieten door schutterijen of schuttersgilden met buksen of geweren vanaf een vaste standplaats op een stilstaand doel in de buitenlucht, volgens. (infoMil)
 • Wel wordt bij de definitie buitenschietbaan expliciet vermeld: “De eisen voor buitenschietbanen zijn niet van toepassing op Traditioneel schieten.” (Kenniscentrum InfoMil) Met deze kennis is duidelijk dat het LTS niet van de wijziging van het Activiteitenbesluit voor buitenschietbanen geraakt wordt.
  Maar wel worden in een aantal typen schietinrichtingen voor ‘buiten schieten’ beschreven die in het kader van dit voorschrift relevant zijn: ”Banen met schietbomen: Op deze banen wordt er vanaf een vaste standplaats op een schietboom Buiten schieten geschoten waarop een doel is aangebracht…. In enkele gevallen is er ook een kogelvanger aanwezig…. Afhankelijk van het type doel wordt het aangeduid als Oud Limburgs schieten, Brabants schieten of Gelders schieten. Bij Oud Limburgs schieten wordt de hark of de vogel als doel gebruikt. De hark is een houten raamwerk waarop een groot aantal blokjes hout is bevestigd. De vogel is een blok hout in de vorm van een vogel.”

  Beide ‘schietactiviteiten in de buitenlucht’ worden vanaf 2016 in die zin ‘nagenoeg gelijk gesteld’ dat zij beide onder het Activiteitenbesluit vallen. Maar toch worden beide wijzen van buiten schieten nog steeds verschillend door het wet behandeld.(hier deze informatie sluiten)

  Verschillen tussen buiten schieten en het LTS

  Wel moet nu bij een melding voor een op te richten of te wijzigen buitenschietbaan altijd een akoestisch rapport worden ingediend bij het bevoegd gezag. (Lees verder...)

  In tegenstelling tot vroeger hoeft de geluidsemissie niet meer door geluid ter plekke daadwerkelijk te meten, maar alleen door berekening van de jaargemiddelde geluidsemissie vastgesteld worden.Die berekening voor ‘buiten schieten’ is gebaseerd op de gebruikte wapens, hun munitie en met welke geluidswerende maatregelen in de omgeving van geluid belaste woningen wordt geschoten. Omdat de buitenschietbaan wordt beoordeeld op een gemiddelde geluidsemissie per jaar, is de intensiteit van gebruik van de schietbaan voor ‘buiten schieten’ erg van invloed op de toelaatbaarheid van de baan. Het jaargemiddelde (Bs,dan) mag maximaal 50 dB(A) bedragen. Buiten schieten
  Bij de berekening van de geluidsemissie voor het LTS wordt gepoogd eveneens niet door meten maar door gebruik van de bronwaarden van buks en kogelvanger uit de HLTS aan te tonen binnen de toelaatbare grenswaarden uit de HLTS te blijven. Voor bestaande en nieuwe schietinrichtingen zijn. De grenswaarden tussen toelaatbare 65–80 dB(A) zijn afhankelijk van de omgevingstypologie en de tijd waar het LTS plaats vindt. Deze grenswaarden voor het LTS zijn geen jaargemiddelde geluidswaarden zoals bij de buitenschietbanen. Dit is een evident verschil voor de beide schietoefeningen in de buitenlucht.
  De geheel nieuwe manier voor ‘buiten schieten’ om de geluidbelasting te bepalen vergt ook een nieuw rekenmodel en rekenvoorschrift Buiten schietenvoor de berekening van schietgeluid door de akoestisch adviseur. Omdat dit er niet is moeten alternatieve rekenmodellen toegepast worden zoals bijvoorbeeld ISO 17201 of HMRI. Het welbekende HMRI lijkt volgens het RIVM het meest geschikt omdat deze eenvoudiger is ten aanzien van de meteorologische situaties. Bij de HMRI wordt uitgegaan van de meteogemiddelde geluidsoverdracht, dat wil zeggen de gemiddelde overdracht bij het Nederlands klimaat.

  Om de HMRI voor ‘buiten schieten’ als alternatief toe te passen, is door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een stappenplan opgesteld. Met de rekenresultaten uit de stappenplan moet een aantal nabewerkingen worden uitgevoerd om tot het uiteindelijke beoordelingsniveau Bs,dan te komen. Ook in dit stappenplan wordt trouwens het Traditioneel Schieten niet vermeld. Wel vermeld wordt dat “deze alternatieve methode is onderzocht en uitgewerkt voor de dagperiode en in beperktere mate voor de avondperiode. De avondperiode betreft andere meteorologische omstandigheden en voorkeurstoetspunt op 5 meter hoogte”, volgens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu . Herhaaldelijk wordt `door het Ministerie erop gewezen dat in meer specifieke situaties nog nader onderzoek nodig is of zelfs voorgeschreven is.
  Verder wordt gesteld: ‘De fysische geluidsbron bij schieten op civiele banen wordt in grote mate bepaald door het mondingsgeluid. Er vindt geen detonatiegeluid plaats.’ Ook hier wordt geen rekening gehouden met het feit dat bij het LTS wel een inslaggeluid in de kogelvanger als bepalend geluidsbron wordt ervaren.(hier deze informatie sluiten)

  Maatwerkvoorschriften waar de standaard te kort schiet of niet past

  Over het geheel genomen verwacht de KNSA dat de vierde tranche wijziging van het Activiteitenbesluit voordelig is voor het verstrekken van vergunningen voor de schietsport op buitenschietbanen in Nederland. (Lees verder...)

  Bij vaststelling van een bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning voor ‘buiten schieten’ tot afwijking daarvan moet vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening beoordeeld worden of er geen sprake is van onevenredige geluidhinder c.q. of er sprake is Buiten schieten van een aanvaardbaar woon-en leefklimaat. Maar bij die beoordeling kan het feit een rol spelen of al dan niet na het vaststellen van maatwerkvoorschriften, aan de geluidnormen van het Activiteitenbesluit worden voldaan.
  Die maatwerkvoorschriften hoeven niet al vóór de vaststelling van het bestemmingsplan te zijn vastgesteld, mits ervan op voorhand in redelijkheid men van heeft kunnen uitgaan dat de maatwerkvoorschriften stand kunnen houden in een beroepsprocedure.
  Voorts betekent het vaststellen van maatwerkvoorschriften niet zonder meer dat een aanvaardbaar woon-en leefklimaat gegarandeerd is (zie AbRvS 3 september 2014 en AbRvS 28 mei 2014). Bij de toets aan de geluinormen van het Activiteitenbesluit blijven bepaalde vormen van geluid, zoals menselijk stemgeluiden, in bepaalde gevallen echter buiten beschouwing (zie artikel 2.18). Om strijd met een goede ruimtelijke ordening uit te sluiten, moeten die vormen van geluid wel in de beoordeling worden betrokken (zie AbRvS 26 augustus 2015 en in die uitspraak genoemde jurisprudentie).(hier deze informatie sluiten)

  Strijd om het woon- en leefklimaat door ‘buiten schieten’

  Een uitspraak van de rechtbank van 14 maart 2012 in zaak nrs. 201011267/1/A1, 201012364/1/A1 en 201012366/1/A1 voert aan dat een tuin een geluidgevoelig object is in het kader van de Wet geluidhinder en dus in aanmerking komt voor bescherming tegen geluidhinder. (Lees verder...)

  Omdat de te verwachten geluidhinder in de tuinen van omwonenden ook van invloed is op hun woon- en leefklimaat, diende dit ook in die belangenafweging te worden betrokken. Dat aan een tuin geen bescherming toekomt in het kader van de Wet geluidhinder, doet hieraan niet af.
  Deze zienswijze is in het kader van bezwaren tegen de geluidsoverlast door het LTS bijwijze van spreken in Mheer niet aan de orde geweest. Buiten schieten Hier wordt steeds van geluidhinder op de gevel uitgegaan en is er geen sprake van geluidhinder in de tuin. Met behulp van meetpunten direct aan de tuin van bezwaarmaker wordt alleen de geluidshinder op de gevel gemeten en ook nog een reflectiecorrectie ter hoogte van 2.0 dB in mindering gebracht. Indien de optie “Negeer reflectie in gebouw ” in het overdrachtmodel toegepast zal worden, dan moet het bronvermogen daarentegen met 3 dB worden verhoogd om in de dominante uitstralingsrichting juist te simuleren.
  Het moge duidelijk zijn dat zich vaak niet alleen in de nabijheid van de achtergevel zitplaatsen bevinden maar ook in de achtertuinen. Deze hebben net zoveel overlast van geluidshinder door het LTS en moeten daarom in de beoordeling worden betrokken.

  Nieuw voor het geval van een introductie van een jaargemiddelde geluidsbelasting voor het LTS zal volgens de publicatie in de Staatscourant 2015 nr.290352, oktober2015 betekenen dat ook met het feit ‘buiten schieten’ op feest- en zondagen rekening gehouden moet worden. “ In de formules voor de berekening van de geluidbelasting worden voor de avond- en nacht periode een extra toeslag van 5 en 10dB verwerkt. Daarnaast wordt voor de dag periode van de zondag een extra toeslag van 5dB gehanteerd om de extra hinder van schieten op zondag te verdisconteren. Een feestdag wordt hierbij ook als een zondag beschouwd.”
  Inherent aan een waarde die een (jaar)gemiddelde weergeeft is dat de op een bepaalde dag werkelijk optredende geluidbelasting naar boven of beneden kan afwijken van dat gemiddelde. Buiten schieten Indien deze afwijkingen niet zijn beperkt, kan op een bepaalde dag een veel hogere geluidbelasting optreden dan de jaargemiddelde geluidbelasting.
  Nu wordt beweerd dat door de schotfrequentie te limiteren op 120 schoten per uur deze hinderbeleving voor het LTS reeds zou zijn verdisconteerd in het gemiddelde jaarmaat van het schietlawaai. Daarbij wordt ontkend dat de hinderbeleving door variaties in het geluidniveau door een aantal factoren wordt bepaald. Zo wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de enorme invloed op de hinderbeleving van de knal van de buks en de inslagknal van de kogelvanger. In feite is daardoor sprake van een limitering van 240 knallen per uur, dus gemiddeld iedere 30 seconden twee knallen bij een achtergrondgeluid van minder dan 40 dB(A).(hier deze informatie sluiten)

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *