Bezwaar en beroepschrift

Bezwaarschriften mbt LTS

Bezwaarschriften tegen besluiten van de gemeente en erop gebaseerde resultaten mbt het LTS kunnen als bezwaarschrift bij het betreffende bestuursorgaan (college van burgemeester en wethouders, gemeenteraad of burgemeester) worden ingediend. Men moet wel belanghebbende zijn, dat betekent dat men in elk geval rechtstreeks betrokkene moet zijn bij het genomen besluit. Bezwaar en beroepschriftAan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.
Vaak wordt van de gemeente “over het hoofd gezien” dat in het kader van de vereiste belangenafweging wel bij de vaststelling van een bestemmingsplan of een besluit mbt LTS de afstanden en de geluidsoverlast te betrekken. De gemeentes beroepen zich doorgaans op het Activiteitenbesluit volgens die het geluidsniveau vanwege LTS niet meer vergunningplichtig is en volgens wat betreft geluidhinder geen afweging meer behoeft te maken.

Bezwaar en beroepschrift

Voorlopige voorziening

Om bijvoorbeeld te voorkomen dat het besluit (bijvoorbeeld in gebruikneming nieuw schietlocatie of plaatsing van kogelvanger of inrichting faciliteiten) in werking treedt kan men bij de rechtbank een verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ indienen waarbij men vraagt om het besluit te schorsen. Daarvoor moet men dan wel griffierechten betalen.

Bezwaarschriftencommissie

Als de bezwaarschrift binnen de termijn is ingediend en voldoet aan alle eisen ontvangt men een uitnodiging voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunnen bezwaarmaker, vertegenwoordiging van de gemeente en eventuele andere belanghebbenden hun mening geven. Dit horen gebeurt door de bezwaarschriftencommissie. De commissie geeft een advies over de bezwaarschrift aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft.

Bezwaar en beroepschrift

Beslissing op bezwaar

Vervolgens neemt het bestuursorgaan een besluit over de bezwaarschrift. Dit besluit kan afwijken van het advies van de commissie. Binnen 12 weken na ontvangst van het bezwaarschrift moet dit besluit genomen worden. De beslissing kan met maximaal 6 weken uitgesteld worden. Dit gebeurt schriftelijk.
Kosten die u heeft gemaakt voor bijvoorbeeld een advocaat of meegebrachte deskundige zijn in principe voor eigen rekening. U kunt de gemeente verzoeken om een vergoeding van de kosten die u in verband met de behandeling van het bezwaar redelijkerwijs heeft moeten maken. Dit verzoek moet gedaan worden voordat er is beslist op het bezwaarschrift. Het beste kan men daarom dit verzoek doen in het bezwaarschrift. Proceskostenvergoeding wordt toegekend als voldaan wordt aan bepaalde wettelijke voorwaarden. De beslissing op dit verzoek vindt plaats bij de beslissing op het bezwaar.

Bezwaar en beroepschrift

Als men het niet eens bent met de beslissing op de bezwaarschrift kunt u schriftelijk een beroepschrift indienen bij de rechtbank. Soms geldt een afwijkende regeling waarbij men zich tot de hoogste bestuursrechter moet wenden, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In het besluit staat duidelijk vermeld waar men in beroep kunt.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. Ook moet men voldoende belang hebben bij het besluit, men moet er dus voldoende bij zijn betrokken. U kunt ook een beroepschrift indienen tegen een besluit op een bezwaarschrift dat door iemand anders is ingediend. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden. U bent dan griffierecht verschuldigd. In de regel dient de rechtbank binnen 6 weken na de sluiting van het onderzoek schriftelijk te beslissen. Deze termijn kan met nog eens 6 weken worden verlengd. U krijgt de schriftelijke uitspraak thuis gestuurd.
Als men het niet eens bent met de uitspraak van De Raad van State dan bestaat hiertegen geen verdere rechtsbescherming. Als men niet eens is met de uitspraak van de rechtbank dan kunt men, als voldaan is aan de formele vereisten, in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag

Bezwaarschriftenprocedure overslaan

In principe moet men voordat men naar de rechter gaat eerst de bezwaarschriftenprocedure bij de gemeente doorlopen.
In sommige gevallen heeft deze procedure niet veel zin. Bijvoorbeeld als in een eerdere fase een volledige en uitgebreide uitwisseling van argumenten en standpunten heeft plaatsgevonden.  Ook als al in een nauw verwante zaak beroep bij de rechter is ingesteld kan het handig zijn als de rechter meteen een bezwaarschrift in die beoordeling betrekt. In dit soort gevallen kan men de gemeente verzoeken de bezwaarschriftprocedure over te slaan en rechtstreeks beroep in te stellen bij de bestuursrechter.
Het verzoek om de bezwaarschriftprocedure over te slaan moet in het (pro-forma) bezwaarschrift worden gedaan. De gemeente heeft uiteindelijk het laatste woord. De gemeente zal hier slechts in uitzonderingsgevallen mee instemmen, omdat zij belang hecht aan een zorgvuldige bezwaarschriftenprocedure, in die naar mogelijk gezamenlijk naar een oplossing gezocht wordt. De gemeente neemt de beslissing op het verzoek zo snel mogelijk, zodra duidelijk is dat andere bezwaarschriften tegen het betreffende besluit te verwachten zijn. Voor het rechtstreeks beroep moet men, net als bij het gewoon instellen van beroep, griffierechten betalen.

Bezwaar en beroepschrift

…. lees hier verder!

Een gedachte over “Bezwaar en beroepschrift

  1. Virtual server

    U kunt ook schadevergoeding vragen. U moet dan wel aantonen dat u door de beslissing schade lijdt en hoe groot die schade is. Ook kunt u vragen om een vergoeding van de proceskosten. Vermeld dit in uw beroepschrift.

    Reageren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *