nogmaals

Voorgeschiedenis (10.04.2016)

Op 23januari 2015 verleende de gemeente Eijsden-Margraten nogmaals een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een schietboom met kogelvanger op het perceel An Mhaerebaom te Mheer. Tegen dit vierde besluit is bezwaar ingediend. (Lees verder...)

Op 21 mei 2015 heeft de Intergemeentelijke Adviescommissie het bezwaar ontvankelijk doch ongegrond verklaard. Op grond daarvan is de verleende omgevingsvergunning door de gemeente Eijsden-Margraten in stand gelaten. De bezwaarvoerders hebben met een aanvraag voor een voorlopige voorziening nogmaals gereageerd. Lees hier meer! Nogmaals
De voorzieningenrechter heeft op de zitting van 09.07.2015 overwogen dat de vraag van het verzoek niet kan worden beantwoord. Het betwisten dat het gebruik van de schietboom en kogelvanger hinder of belemmeringen veroorzaakt vergt nogmaals nader onderzoek. Daarvoor leent zich volgens de voorzieningenrechter de onderhavige procedure niet. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het belang van de schutterij bij het niet inwilligen van het verzoek van verzoekers dient te prevaleren boven het belang van verzoekers bij schorsing van het bestreden besluit. Lees hier meer!

Nogmaals een beroepsprocedure

In het beroep (SHE 15 / 1922WABOAV162) heeft de rechtbank op de zitting van 22.03.2016 nogmaals de StAB benoemd tot deskundige. (Lees verder...)

Zij zullen een onderzoek instellen als bedoeld in artikel 8:47 van de Algemene wet bestuursrecht. Er wordt van de deskundigen om opheldering gevraagd of met inachtneming van de voorwaarden van de vergunning van 23 januari 2015 voldaan kan worden aan de toetsingswaarden. nogmaalsDeze zijn genoemd in rechtsoverweging 4. 6 van de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 19 februari 2014. De StAB dient deze vraag te beantwoorden met inachtneming van het rapport Witteveen en Bos en de reacties daarop van LPBSight. De deskundigen van verweerder en eiser zullen op het kantoor van de StAB te Den Haag hun standpunt over de toepassing van een meteocorrectieterm Cm op Lknal toelichten. (hier deze informatie sluiten)

Nogmaals de standpunten: welles nietes!

LBPSight is van mening dat Witteveen en Bos voor de berekening van de hoogte van Lknal ten onrechte van het LAmax niveau is uitgegaan. (Lees verder...)

Het is onjuist op het Li niveau een correctie toe te passen voor de meteo correctieterm Cm. Dit is onjuist en resulteert in een onderschatting van circa 3 tot 4 dB van de waarde van L knal. De hoogte van de meteocorrectieterm (Cm ) kan variëren tot maximaal 5 dB en is afhankelijk van de afstand tussen de locatie van de bron en de locatie van de ontvanger, als mede van diens hoogtes. LBPSight is van mening dat Lknal uit de HLTS niet gelijk is aan LAmax uit de HMRI. Beide beoordelingsgrootheden zijn een maat voor het piekniveau, maar de definities verschillen als ook de wijze waarop beide gemeten moet worden. nogmaals
In het verweerschrift aan de rechtbank geeft Witteveen en Bos aan dat bij bepaling van de bronvermogens conform de HMRI geen meteocorrectie is toegepast. Wel is conform de HMRI bij het bereken de geluidsniveau op de woningen een meteocorrectieterm toegepast. Men is voor de beoordeling van Lknal de HLTS gevolgd. Omdat in de HLTS geen overdrachtsmethode is gegeven, is men voor de berekening van Lknal uitgegaan van de gebruikelijke overdrachtsmethode uit de HMRI. Volgens Witteveen en Bos wordt In het landelijke beleid steeds meer uitgegaan van een meteogemiddelde situatie voor een inrichting en niet enkel van een worst-case-situatie waarbij sprake is van volledige meewindcondities. Witteveen en Bos verwijst in dit kader naar de wijziging in het activiteitenbesluit. (hier deze informatie sluiten)

Oude wijn in nieuwe zakken?

In het op 1.1.2016 in werking getreden nieuwe rekenvoorschrift voor schietlawaai van buitenschietbanen wordt wel rekening gehouden met een meteogemiddelde situatie. (Lees verder...)

nogmaals Ook wordt uitgegaan van een jaargemiddelde geluidsemissie (Bs,dan) die anders dan Lknal uit de HLTS berekend wordt. De vraag is of deze voor het Oud Limburgs Schieten, Brabants Schieten en Gelders Schieten van toepassing kan zijn? (Lees hier verder over ‘buiten schieten’!)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *