onder een hoedje

Onder een hoedje! (12.06.2015)

Voor zo ver de Intergemeentelijke adviescommissie (naar eigen zeggen in hun advies van 9.06.15) kan beoordelen onder een hoetje, is in het akoestisch onderzoek:

  • nader ingegaan op de genoemde overwegingen in het oordeel van de rechtbank (SHE 12/2375/19.02.14) en
  • bestaat er geen aanleiding voor het oordeel, dat men zich niet in redelijkheid op het standpunt kon stellen, “dat met inachtneming van de Handreiking Limburg Traditioneel Schieten (HL TS) de geluidnormen in samenhang met de reeds vergaande geluidsreducerende maatregelen die door de schutterij zijn getroffen, een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de omwonenden kan worden bereikt.”

Voorts is de intergemeentelijke adviescommissie van oordeel dat:

  • het niet is gebleken dat het onderzoek onzorgvuldig tot stand is gekomen of
    anderszins gebreken vertoont en
  • niet tijdig een deskundig tegenadvies door reclamanten is ingebracht, terwijl daartoe voldoende gelegenheid is geweest.
  • het aan de gemeente is om op geluidsoverlast toezicht te houden en bij de constatering van een vertreding van de voorschriften, hiertegen al dan niet handhavend op te treden.

Professioneel tegenadvies is een vereiste …

anders wordt je als bezwaarvoerder niet serieus genomen. Sterker nog: als men in de hoorzitting alleen met een advocaat en niet ook nog met een geluidsexpert onder een hoetjekomt opdagen, dan worden de argumenten “geshredderd”.
In het gemeentelijke verweerschrift van 18.05.15 op het bezwaar van belanghebbenden en tijdens de hoorzitting van de bezwaarcommissie op 21.05 is erop gewezen, dat bezwaarmakers geen tegenadvies naar aanleiding van het akoestisch rapport hebben ingediend. Hoewel de bezwaarmakers in de hoorzitting er op gewezen hebben dat in hun bezwaarschrift het tegenadvies van hun externe deskundige is opgenomen.
Dit vond de hoorcommissie onvoldoende, maar heeft zich bereid verklaard, dat dit tegenadvies inclusief een reactie op de verweerspunten van de externe deskundige van de gemeente als nog kan worden ingediend.

Vreemd genoeg is deze toezegging niet in de notulen van de hoorcommissie opgenomen. Maar in hun advies wordt medegedeeld, dat het verzoek om alsnog een deskundig tegenadvies in te brengen in deze fase van de bezwaarprocedure niet wordt ingewilligd.

Omdat de hoorcommissie al op 09.06.15 adviseert “het bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond te verklaren”, had de adviescommissie van het tegenadvies en de reactie van de bezwaarmakers van 20.06.15 geen kennis meer kunnen nemen.
Hoewel de gemeente op 1.05.15 de beslissingstermijn op het ingediende bezwaar tot 1.07.15 heeft verlengd, heeft de gemeente nu op eens haast om een beslissing op het bezwaar te nemen. Het enige doel is om daarmee een voorlopige voorziening te voorkomen.

Uittreksel intergemeentelijke adviescommissie …. lees hier verder!

onder een hoedje

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *