SchietTochOp


SchietTochOp Informatie voor Mheer over het plaatsen van een schietpaal met kogelvanger

Mheer
Bezwaarschrift kogelvanger.

Geacht College,

College van B. en W. van de
Gemeenten Eijsden-Margraten
Americaplein 1
6269 DA Margraten
Hierbij dienen wij een bezwaarschrift in tegen het, op 4 januari 2012 gepubliceerde, besluit van uw College, waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor schietboom met kogelvanger, locatie An Mhaerebaom/Burg.Beckersweg te Mheer, kadastraal bekend
MGT02-T.
Onze bezwaren zijn m.n. gericht op de wijze waarop het geluidniveau van de schietinstallatie bij de belangenafweging is betrokken. De motivering op dit punt is bepaald niet inzichtelijk. Zo is bij de motivering van de afwijking van de richtafstand gebruikgemaakt van het akoestisch rapport van Bureau Geluid. Daaruit zou blijken dat bij gebruik van een ongedempte buks op meetpunt 3 “een overschrijding van 0,8 dB in de dagperiode en 3,3 dB in de avondperiode kan ontstaan”.
Dezerzijds bestaat twijfel over het plan van aanpak door Bureau Geluid met drie meetpunten, zes schoten en de overdracht middels extrapolatie op de beoogde situatie in Mheer. Dit kan niet als een solide geluidsanalyse genoemd worden die aan de wettelijke toetsingseisen voldoet.
Is daarbij bijvoorbeeld betrokken dat geschoten zal worden met ongedempte zware buksen? Waaruit blijkt de invloed van de kogelvanger? Wij willen in dit kader verwijzen naar ‘de Handreiking Limburgs traditioneel schieten’ (hierna: de Handreiking). Daarin is ondermeer een tabel opgenomen met een overzicht van het beschikbaar bronvermogen in dB(A) waarmee de verschillende geluidsniveaus inzichtelijk worden gemaakt.
Nu er geen milieuvergunning meer vereist is voor inrichtingen voor traditioneel schieten gelden in plaats daarvan algemene wettelijke regels. Door de vrijstelling van de geluidseisen van het Activiteitenbesluit wordt gemeenten de mogelijkheid geboden bij gemeentelijke verordening geluidregels te stellen. Daarbij heeft de handreiking voor gemeenten de betekenis gekregen als leidraad te fungeren om aanvullende regels in de gemeentelijke verordeningen op te nemen. Maar de handreiking dient niet in eerste instantie als vervanging van algemene regels.
Voorts merken wij op dat bij de berekening van de geluidoverlast slechts de dichtstbijzijnde woningen zijn betrokken, terwijl toch ook rekening dient te worden gehouden met het feit dat op zeer korte afstand een stiltegebied is gelegen.
Ook in dit kader verwijzen wij naar de Handreiking, waarin wordt gewezen op de afwijkingsbevoegdheid van de toetsingswaarden geluidbelasting van het bevoegd gezag met de kanttekening dat activiteiten niet plaatsvinden in of nabij een stiltegebied.
Uit het bestreden besluit blijkt niet van het betrekken van de aanwezigheid van dit stiltegebied bij de belangenafweging in het kader van de geluidoverlast.
Het besluit schiet ook op dat punt dan ook tekort in de motivering, nu daarin niets is opgenomen met betrekking tot (overschrijding van) de geluidswaarden bij stiltegebieden.
Evenmin is in het besluit voldoende aandacht besteed aan de kernkwaliteiten van het Nationaal landschap Zuid-Limburg. Weliswaar wordt een overweging gewijd aan de zeer lichte afbreuk, die de schietboom met kogelvanger doet aan het groene karakter van de omgeving, maar het lijkt of daarbij alleen rekening is gehouden met de ruimtelijke uitstraling (nabij de lichtmasten van het voetbalveld) en niet met andere elementen van de kernkwaliteiten, de flora en( dan in casu met name) de fauna (waaronder dassen). In elk geval is sowieso geen aandacht besteed aan o.a. de dassen bij de beoordeling of een onevenredige aantasting plaatsvindt door de schietboom met kogelvanger van andere waarden en belangen.
Overigens willen wij duidelijk uitspreken dat wij niet geenszins tegen het plaatsen van een schietboom met kogelvanger zijn en ook wij onderkennen het belang van (het voortbestaan) van de schutterij in Mheer. Wij willen dat in onderlinge samenspraak van burger, schutterij en gemeente tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing wordt gekomen.
Wij twijfelen er echter ernstig aan of geen alternatieve locatie is aan te wijzen, waarbij wel/beter aan de geluidsnormen wordt voldaan en die meer recht doet aan de verschillende belangen.
Wij behouden ons het recht voor om de gronden van dit bezwaarschrift nog nader aan te vullen.
Hoogachtend,

Stop de belden met muis over heen bewegen!

SchietTochOp SchietTochOp SchietTochOp SchietTochOp SchietTochOp SchietTochOp

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

SchietTochOp Volgende