Geluidsbelasting


(2) Geluidsbelasting

An Mhaerebaom

Naar aanleiding van de informatieavond van de schutterij is er informatie verzameld, die laat zien dat de vergunning zoals die door de Gemeente Eijsden-Margraten is verleend gebaseerd is op een geluidrapport dat sterke hiaten bevat.
Het beoogde plaatsen van een schietpaal met kogelvanger in het buitengebied van de dorpskern van Mheer zal tegen het voetbalveld en dicht tegen woonwijken aan de Burg. Beckersweg gebeuren.
( kadastraal bekend als MGT02-T-152) plaatselijk bekend als het perceel An Mhaerebaom)
Als leidraad voor de aanleg van een schietterrein worden in de VNG-brochure bedrijven en milieuzonering afstanden genoemd die gebaseerd zijn op het omgevingstype “rustig woongebied”. In de brochure is voor het aspect gevaar een normafstand opgenomen van 500 meter en voor geluid 300 meter. Aan deze waarden hoeft een gemeente zich niet te houden. Toch is het verbazingwekkend dat:
De gemeente op 04.01.2012 een besluit heeft gepubliceerd om het plaatsen van een schietboom met kogelvanger op het perceel An Mhaerebaom goed te keuren.

De vraag die zich voor de bewoners van Mheer nu stelt: Welke aanvaardbare geluidsbelasting gaat de buurt “An Mhaerebaom” door een schietterrein ondervinden.

Om een antwoord te kunnen geven zullen enkele feiten over het geluid en zijn verspreiding toegelicht worden.

Het geluid wordt dan afgestraald over een bolvormig oppervlak. De omgeving van een geluidsbron zoals de Traditioneel Limburgse buks heeft een groot effect op de geluidssterkte op zeer grote afstand. Belangrijke parameters van de omgeving zijn de bodem, de wind, de luchttemperatuur en geluidsreflectie aan bebouwen, daken etc. De invloed van deze omgevingsparameter wordt meestal buiten beschouwing gehouden. Dit is ook voor de situatie in Mheer een onjuiste benaderingswijze zoals later toegelicht wordt.
Zonder met deze geluidsparameter rekening te houden kan met een formule berekend worden hoe de knallen van een buks op afstand te horen zijn.
Onder in achtneming van de maximale wettelijk toegestane richtwaarde van 45 dB(A) in de avonduren voor een verspreide bebouwing met beperkt verkeer, kan de geluidsbelasting gevisualiseerd worden.
Van het uitgaande geluid van een zware niet gedempte buks wordt 45 dB(A) in mindering gebracht. Verder wordt rekening gehouden met het feit dat het menselijke oor een toename/afname van het geluid om 10 dB(A) als een dubbele geluidsverhoging/-vermindering wordt beleefd. Redenen om in stappen van 5 dB(A) de geluidsuitbreiding in kaart te brengen.
De bewonder in de geluidzone A (bijvoorbeeld aan de Burg. Beckersweg, zijwaarts tot 211 meter) beleeft de knal van de buks twee keer zo hard als iemand in de geluidzone C (bijvoorbeeld Jonge Hagen, achterwaarts tot 550 meter).
schietpaal te Mheer
De karakteristiekste vorm van de geluidsuitstraling laat zien dat de geluidswaarden verschillen tonen ten opzichte van voor- , zij- en achterwaartse uitstraling. Hetgeen wordt door de verschillen van uitstraling van de zware ongedempte Limburgse buks veroorzaakt.
Deze visualisering van het geluid in de vier hemelsrichtingen houdt geen rekening met ontbrekende of aanwezige objecten met een geluidswerende werking. De niet gedempte knallen zullen bij de overwegende noordwestelijke winden ongehinderd in schietrichting (Banholt) en zijwaarts naar de woningen van Burg.Beckersweg gedragen worden. Door de begroeiing van het voetbalveld zal de geluiduitstraling van de buksen in achterwaartse richting naar ’t Hövelke III lager kunnen zijn. Maar dit effect wordt door inslagknal van de hooggelegen (16m) en bovendien (volgens plan) ongedempte kogelvangers ruimschoots vernietigd.
De afkorting van decibel is dB(A). De decibel schaal heeft iets vreemds: het is geen gewone decimale schaal zoals bijvoorbeeld graden Celsius, meters of grammen, maar een zogenaamde logaritmische schaal. Dat heeft een goede reden: het menselijk oor is ontzettend gevoelig voor geluid. Vanwege de enorme verschillen is er gekozen voor een zogenaamde logaritmische schaal. Bij normale schalen is het zo dat je het getal dat er staat vermenigvuldigd met de schaal: 3 meter betekend 3 x 1 meter.
Bij de decibel schaal is het geen vermenigvuldiging maar een machtsverheffing.Terwijl de geluidsenergie verdubbelt bij elke toename van 3 dB(A), ervaren onze hersenen pas een verdubbeling van het geluid bij een toename van 10 dB(A).
Een normaal gesprek met 40 dB(A) is niet vier keer zo luid als het normaal ademhalen met 10 dB(A) maar acht keer zo luid. Er is dus een discrepantie tussen wat er werkelijk gebeurt in onze omgeving en wat we waarnemen.
Bewoners die ca. 200 m zijwaarts van het schietterrein aan de Burgermeester Beckersweg wonen beleven de knallen van 75 dB(A) uit een gedempte Limburgse buks twaalf keer luider dan hun avondlijk burengesprek. In de omgeving van de kerk zal de knal nog met 60 dB(A) te horen zijn. Dat is nog steeds vier keer zo luid als het onderling gesprek tussen de kerkgangers. De bewoners van Mheer die samen met hun honden door het stiltegebied wandelen zullen de knallen van 65dB(A) zes keer harder als hun gesprek waarnemen.
Dit betekent dat bewoners avonds in de woonwijken De Gelimment en Jonge Hagen (geluidszone C) de overschrijding van het normale geluidsniveau door de knallen van de ongedempte traditionele Limburgse buks half keer zo hard waarnemen dan de bewoners aan de Burg. Beckersweg (in geluidszone A). In andere woonwijken van Mheer zoals het Hövelke III (geluidszone B) beleven de knallen dubbelt zo hard als bewoners van bijvoorbeeld Duivenstraat of Rondelenstraat (geluidszone D).
Maar deze geluidsreductie over geheel Mheer van 15 dB(A) is moeilijk inzichtelijk en na te voltrekken. Misschien helpt de beleving van volgende geluidsvoorbeelden eerder de verschillen van geluidsoverschrijding te beoordelen.
Omdat ons gehoor zich vrij snel aanpast aan een geluidsniveau kunnen wij verschillen in het geluidsniveau alleen waarnemen als wij deze kort achterelkaar horen. Hoe luid een klank wordt ervaren wordt bepaald door de amplitude. Om een indruk van toenemende geluidssterkte te verkrijgen wordt een orgeltoon als referentiebasis gebruikt. Deze representeert het niveau nul en is na iedere verhoging van de geluidsterkte te horen. Volgende reeks van vier verschillende geluidssterktes is te horen: 0, +1, 0, +3, 0, +6, 0, +10, 0 dB.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Download Volgende