Schutterij Maasbracht

RvS vernietigt rechterlijke goedkeuring Schutterij Maasbracht (11.09.2013).

In Maasbracht was de gemeente van plan het schuttersgebouw te verplaatsen en twee schietbomen met kogelvangers op de locatie Sint Joosterweg 1d te laten plaatsen. Bij uitspraak van 5.2.13 heeft de rechtbank de door een groep bewoners ingestelde beroep ongegrond verklaard.
In hoger beroep bij de Raad van State is dit besluit van de rechtbank vernietigd wegens in strijd zijnd met artikel 2.10 van de WABO. Het college dient een nieuw besluit te nemen onder in achtneming van hetgeen in de uitspraak van de RvS is overwogen.

Volgens de RvS is in het bestemmingsplan uitdrukkelijk voor gekozen om zowel een bestemming sportvelden als ook een specifieke bestemming Schutterij op te nemen. Daarmee kan volgens de RvS het schietterrein niet eveneens onder de ruimere bestemming Sportvelden vallen en zomaar verplaatst worden.
Weliswaar kan volgens de RvS het gebruik van gronden voor een Schutterij Maasbracht onder sportbeoefening worden begrepen. Gelet op de systematiek van dit bestemmingsplan wordt door RvS aangenomen dat de planwetgever, gelet op de daarmee samenhangende ruimtelijke gevolgen, heeft beoogd dat alleen de gronden met bestemming Schutterij Maasbracht voor de schietsport gebruikt mogen worden.

Deze gegrondverklaring van een beroep zorgt wel voor duidelijkheid over de hoedanigheid van het bestreden besluit, maar het valt te vrezen niet voor de beslechting van het juridische geschil tussen gemeentelijk bestuur en de bewoners.
Voor de succesvolle bezwaarvoerders blijft het nu af te wachten of de gemeente zich daarbij neerlegt. Het zal een Pyrrusoverwinning kunnen worden als bijvoorbeeld door aanpassing van het bestemmingsplan de Schutterij Maasbracht ten koste van de buurt als nog haar zin zou krijgen.
Maar dan zal net zo als in andere plaatsen van Brabant en Limburg ook in Maasbracht de conflictueuze procedure tegen de plaatsing van Schietbomen en luidruchtige kogelvangers onverminderd voor de rechter verder gaan.

…. lees hier verder!

Beroep uitspraak Rechtbank Oost-Brabant (05.02.2013)

Uitspraak van de meervoudige kamer van 5 februari 2013 in de zaak tussen xxx en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw
Hierbij tekenen wij hoger beroep aan in opgemelde zaak.
Wij zijn het niet eens met de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant om volgende redenen:
1. Aanvraag aanvullen buiten de daartoe geboden termijn.
2. Omgevingsvergunning voor de activiteit milieu.
3. Vergunning verleend in strijd met het bestemmingsplan
4. Geluidsoverlast, verkeersoverlast en vrees voor veiligheid.
5. Belangenafweging
Concluderend:
Wij vinden dat de Rechtbank, evenals verweerster , een onjuiste afweging heeft gemaakt van belangen en de rechtsbescherming van de bewoners daardoor is geschonden .

Geluidsoverlast Maasbracht (STOP)

Schutterij Maasbracht De geluidssituatie van huizen in buurt is voor twee huizen in de St.Joosterweg en in de Hagenaarpark geevalueerd.De daadwerkelijke geluidsbelasting van 62 dB(A) betekend bij een omgevingsgeluid van 45 dB(A) een geluidsoverlast van [62-45] gelijk 17 dB(A)] bij woning aan de St.Joosterweg . Dit betekent voor het gehoor immers een 3.2 voudig verhoging van het omgevingsgeluid! …
Als men het rapport van Oranjewoud analyseert dan rijzen toch twijfels over de juiste toepassing van de uitgangspunten, richtwaarden en berekeningen….

…. lees hier verder!

Uitspraak RECHTBANK OOST-BRABANT (05-02-2013)

Bij besluit van 5 januari 2012 (het primaire besluit) heeft verweerder aan de gemeente Maasgouw een omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ten behoeve van het verplaatsen van de schutterslocatie (gebouw) en het plaatsen van twee schietbomen met kogelvangers op de locatie.
Bij besluit van 16 juli 2012 (het bestreden besluit) heeft verweerder het bezwaar van eisers gedeeltelijk ongegrond verklaard. Hiertegen hebben eisers beroep ingesteld.
Beslissing : De rechtbank verklaart het beroep ongegrond..

…. lees hier verder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *