Schinnen “Amstenrade”


Verlening van omgevingsvergunning (Amstenrade)

(21.02.13)
Het plan voorziet in het oprichten van een schietboom met oplegpalen in het kader van de vestiging van een schietterrein op het kadastrale perceel Amstenrade, sectie A, nummer 2363, gelegen bij het voormalige tenniscomplex aan de Limietweg 30 te Amstenrade.
De ontwerp-omgevingsvergunning kan met ingang van 21 februari 2013 gedurende een termijn van zes weken … door eenieder worden ingezien … en de zienswijze kenbaar maken.

Ligging en beschrijving projectlocatie (Amstenrade)

De projectlocatie betreft het voormalige tenniscomplex van Amstenrade. De beoogde plek voor de kogelvanger, naast de bestaande antennemast,is gelegen op ongeveer 50 meter afstand van de dichtstbijzijnde woonwagen en op ongeveer 95meter afstand van een verzorgingstehuis.
(In een eerder ontwerp was de projectlocatie op 150 meter van de dichstbijzijnde woningen en op 175 meter afstand van een verzorginghuis gelegen; opmerking Wikivizier)

De schietboom zal worden voorzien van een wattenbak waardoor er geen sprake is van een inslaggeluid zoals bij een traditionele plexiglasachterplaat (zoals wordt gebruikt in Sweikhuizen). Een exemplaar hiervan wordt in Herkenbosch reeds met succes toegepast.
Het geluid van de buks wordt op basis van een tweetal testen ter plaatse (waarbij ook omwonenden aanwezig waren) als dermate gering aangemerkt dat hierdoor geen sprake is van een onacceptabel woon- en leefklimaat. Geconcludeerd kan worden dat het aspect geluid in voldoende mate is onderzocht en geen belemmeringen oplevert voor onderhavige ruimtelijke onderbouwing.

Indicatie geluidoverlastcircel Amstenrade

Geluidoverlastcircel

…. lees hier verder!

Geluid/Wet geluidhinder (gemeente Schinnen)

Bij het ontwikkelen van een ruimtelijk plan is het van belang rekening te houden met geluidbronnen en de mogelijke hinder of overlast daarvan voor mensen. De beoordeling van het aspect geluid vindt zijn grondslag vooral in de Wet geluidhinder maar daarnaast ook in de Wet ruimtelijke ordening wanneer het gaat om de beoordeling of er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. ……
Geconcludeerd kan worden dat het aspect geluid in voldoende mate is onderzocht en geen belemmeringen oplevert voor onderhavige ruimtelijke onderbouwing.

Motivering (gemeente)

Onderhavige ruimtelijke onderbouwing is opgesteld om middels verlening van een omgevings-vergunning met projectafwijkingsbesluit de bouw van een schietboom met kogelvanger en oplegpalen aan de Limietweg 30 te Amstenrade mogelijk te maken.
Een belemmering voor de realisatie van het schutterslokaal vormt het vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ …..
Resumerend kan worden gesteld dat het in deze ruimtelijke onderbouwing beschreven plan in ruimtelijk opzicht aanvaardbaar is.

…. lees hier verder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *