Schinnen “De Breinder”


Klagers niet ontvankelijk verklaard als belanghebbenden (7.3.2013)

Op 7 maart heeft de bestuursrechter te Roermond, besloten dat de klagers tegen de gemeente Schinnen, met betrekking tot de nieuwbouw fase 1 en 2 van het schutterslokaal, als belanghebbenden, niet ontvankelijk verklaard.
Daarmee kunnen de bouwwerkzaamheden verder gaan.

Schinnen, Breinderveldweg /Stationsstraat met Geluidsmeetpunten en geluidsoverlast cirkel

De geluidsoverlastcirkel in een verspreid wonen omgevingstypologie met weinig of geen verkeer en bij gebruik van een gedempte buks gaat in de avonduren (19.00 – 23.00 uur):

  • voor een achterwaartse positie tov de schietmast/aanlegpaal tot ca. 37 meter,
  • voor een zijwaartse positie tov de schietmast/aanlegpaal tot ca. 63 meter,
  • voor een voorwaartse positie tov de schietmast/aanlegpaal tot ca. 213 meter
  • Vanaf deze afstanden cq. buiten de cirkelsegmenten is volgens de geluidsrichtlijnen van geen geluidsoverlast meer sprake

  • Voor een woonwijk gaat de geluidsoverlastcirkel achterwaarts tot 28, zijwaarts 47 meter
  • Voor een landelijk wonen gaat de geluidsoverlastcirkel achterwaarts tot 50, zijwaarts 83 meter

De daadwerkelijke geluidsbelasting van 52 dB(A) door gedempt schieten betekend voor een omgevingstype “verspreid bebouwing en beperkt verkeer “ bij een omgevingsgeluid van 40 dB(A) een geluidsoverlast van [52 -40] gelijk 12 dB(A)]. Dit betekent voor het gehoor immers een verdubbeling van het omgevingsgeluid!
Binnenhuis wordt trouwens een verhoging van het geluidsniveau met 35 dB(A) als aanvaardbaar gezien.
“Het bevoegd gezag kan gemotiveerd afwijken van de toetsingswaarden”, dus wordt een geluidsoverlast van 3 dB(A) algemeen als aanvaardbaar declareert en een tegensprekende zienswijze vervolgens ongegrond verklaart.
Maar voor besproken situatie wordt het fictief omgevingsgeluid in de avonduren op 70 dB(A) hoog gerekend en daarmee is voor het gemeentelijke gezag van geen geluidsoverlast sprake! Bovendien geven zij als uitgangspunt aan dat de schutterijvereniging gebruik zal maken van gemodificeerde buksen en zogenaamde wattenbakken. De geluidsoverlast voor deze situatie zou op een vergelijkbare locatie gemeten en extrapoleerd moeten worden.

Nota van zienswijzen “Schutterlocatie De Breinder”

Project: Project: Project: Project: realisatie van een schietterrein met schietmasten en clubgebouw t.b.v. schutterij St. Sebastianus Schinnen op (een deel van) het perceel Schinnen D4682.
Onderdeel: concept-projectbesluit
Datum zienswijzentermijn: 15 juli 2010 t/m 26 augustus 2010

1.Overlast
Naast de schietoefening zal het terrein ook worden gebruikt voor horeca-activiteiten en
evenementen, hetgeen tot extra overlast zal leiden op het gebied van geluid en
verkeersaantrekkende werking
2. Geluid
De plannen zijn onvoldoende onderbouwd met geluidsmetingen, inclusief de effecten van
gevolglawaai van de honden in het aangrenzende buurpand. Ook is in geluidsmetingen geen
rekening gehouden met de striktere normen na 19.00 uur.
3. Verkeer en parkeren Verkeer en parkeren Verkeer en parkeren Verkeer en parkeren
De beoogde activiteiten zullen leiden tot een toename van het aantal verkeersbewegingen.
Daarnaast kunnen afzwaaiende kogels gevaar opleveren voor de naastgelegen spoorlijn.
Verder wordt aangegeven dat parkeren op het eigen terrein bij evenementen niet mogelijk is.
4.Aard van de bedrijfsactiviteiten
De activiteiten van de schutterij kunnen niet worden geschaard onder bedrijfsmatige
activiteiten en hebben derhalve geen plaats op een bedrijventerrein.
5.Aantasting woongenot
De schietactiviteiten gaan ten kosten van de rust en het woongenot in de naastgelegen
woonomgeving. Vooral in de weekenden en gedurende evenementen zal de overlast ernstig
zijn.
6. Overige aspecten
– Inzake het verzoek is er onvoldoende gecommuniceerd met belanghebbenden.
– Er is niet ingegaan op maatregelen ter voorkoming van loodverlies.
– Het besluit, alsmede de voorschriften zijn niet afgestemd op de landelijke norm.
– Er is onvoldoende gewaarborgd dat enkel bevoegde personen zullen schieten.

…. lees hier verder!

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:
I. verklaart het beroep gegrond;
II. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Schinnen van 18 juli 2006, kenmerk no. 754;

…. lees hier verder!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *