Welles nietes

Welles nietes! (28.06.2015)

Toen de verzoekers omn een voorlopige voorzienning tegen het gebruik van de schietboom met kogelvanger aan Mhaerebaom op vrijdag 26.06.15 voor de rechtzaal stonden, kregen zij van de voorzieningenrechter te s’Hertogenbosch te horen, dat de gemeente Eijsden-Margraten hun ‘bezwaarschrift ontvankelijk doch ongegrond verklaard’ hadden.
Allemaal volgens het ‘juridisch spoorboekje’ werden de bezwaarmakers weer eens de zo veelste keer voor het blok gezet. Van deze beslissingen heeft de advocaat in eerste instantie via een fax gericht aan de rechtbank, kennis genomen en zijn pas na de zitting per post ontvangen.
Door de beslissing van de gemeente over het bezwaar, wordt de grond voor de aanvraag voor een voorlopige voorziening “vernietigd”. Nu kunnen de belanghebbenden alleen nog in beroep gaan bij de rechtbank.
De voorzieningenrechter heeft daarom de verzoekers in de gelegenheid gesteld alsnog ‘pro forma beroep’ aan te tekenen tegen deze beslissing, zodat het verzoek voorlopige voorziening als een ‘verzoekhangend beroep’ kan worden behandeld.

Het was de bedoeling om door een voorlopige voorziening de geluidsoverlast door het LTS in Mheer te stoppen. Maar daar heeft de gemeente door hun beslissing over welles nieteshet bezwaar een stokje voor kunnen steken. Door de omgevingsvergunning in stand te houden, kan de schutterij te Mheer verder voor geluidsoverlast zorgen. Ook bestaat er nu de reële kans, dat de rechter niet voor het volgende schuttersseizoen in 2016 een uitspraak kan doen. Of gemeente en schutterij zich door deze zet een pluim op de hoed kunnen steken, valt volgens de gronden van verweer van de bezwaarvoerders en de wijze van aanpak te betwijfelen.

hoofd-verweerpunten

Uit de motivering van de gemeente de omgevingsvergunning voor de schutterij te Mheer te handhaven, blijkt dat de gemeente niet aan de uitspraak van de rechtbank (SHE 12/2375/19.02.14) voldoet. welles nietes In plaats van verifieerbare metingen te verrichten, teneinde de bronwaarden van de buksen, bekasting en de gedempte kogelvanger in alle richtingen vast te stellen, worden kengetallen uit de HLTS , aannames, verwachtingen en prognoses toegepast.
Er is bij de berekeningen van de geluidsbelasting een meteocorrectie-term Cm gehanteerd waardoor de schietgeluiden lager uitgewezen worden dan dit in werkelijkheid het geval is. Daarmee is er geen sprake van inpasbaarheid van het schutterijterrein in het aanwezige omgevingstype “landelijk gebied, weinig/geen verkeer”.
Omdat de gemeente de schutterij onder zogenaamde representatieve omstandigheden alleen maar de snelheid van de kogel en niet het geluidsniveau van buks en kogelvanger laat controleren, kan de gemeente in het geval van geluidsovertredingen niet handhavend optreden.

werkelijkheid versus kengetallen …. lees hier verder!

welles nietes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *